Claim Flights GmbH Общи условия

Версия V2 VOM 3/29/2015

Общи условия (ОУ) на Claim Flights GmbH, Бон, Германия
Пощенски адрес:
Claim Flights GmbH
Postbox 35 D-78263 Buesingen Germany
info(at)claimflights.de

§ 1 Основни положения

  1. Настоящите Oбщи условия представляват договор между Claim Flights GmbH и клиента. Клиентът приема този договор с въвеждане на данните си на уебсайта, натискайки бутона „приемам” и натискайки върху „Приемам Общите условия“.
  2. Claim Flights GmbH е дружество, регистрирано в Търговския регистър на гр. Бон с номер HRB 21397. Вземанията са застраховани с договор за застраховка към AXA.
  3. Настоящите Общи условия важат по отношение на всякакви действия между Claim Flights GmbH и клиента.
  4. Всички допълнителни споразумения се сключват в писмена форма.

§ 2 Договор

Claim Flights GmbH или негов адвокат предявява искове за обезщетение срещу авиокомпании в полза на клиенти въз основа на Регламент (ЕО) № 261/2004 или други законодателни актове, регламентиращи правата на пътниците. Claim Flights GmbH предлага на клиентите срещу заплащане прехвърляне на вземания по повод закъснение на полети.

§ 3 Прехвърляне на вземания и сключване на договор

(1) С настоящото клиентът прехвърля всички свои вземания и права срещу съответните въздушни превозвачи въз основа на Регламент (ЕО) № 261/2004 във връзка с конкретно закъснение при пристигане или отмяна на полет, при условие че той/тя има определена претенция, идентифицирана с номер на резервация на полет, посредством електронен или саморъчен подпис.

(2.1) Договорът между клиента и Claim Flights GmbH се сключва, при условие че Claim Flights GmbH приеме прехвърленото вземане за обезщетение.

(2.2) Claim Flights GmbH има право да откаже да приеме вземане за обезщетение, ако има вероятност вземането да не съществува или не може да бъде ефективно противопоставено на трети лица или събирането на вземането няма да оправдае времето или разходите, които Claim Flights GmbH е необходимо да инвестира, за да предяви претенцията.

(2.3) В случай на отказ, клиентът ще бъде незабавно уведомен.

(2.4) Причината за отказ не се оповестява.

(3) Ако Claim Flights GmbH приеме за обработване претенцията за обезщетение, клиентът следва да подпише договор за прехвърляне на вземане.

(4) При сключване на договор с Claim Flights GmbH клиентът гарантира, че е правоспособен и има валиден иск. Ако клиентът предявява претенция от името на други лица, той/тя гарантира, че той/тя е оправомощен от тези лица да предяви техните претенции.

(5). С прехвърляне на вземането клиентът се съгласява да се въздържа от водене на отделни преговори с авиокомпанията и от приемане на каквито и да било ваучери или други (частични) услуги.

(6). Ако авиокомпанията плати обезщетението директно на клиента, Claim Flights GmbH предоставя фактура за извършените услуги на стойност сумата, договорена с клиента.

(7). Клиентът декларира, че не е възлагал същата претенция/и за обезщетение на трета страна, както и че няма висящо съдебно или извънсъдебно производство или не предстои да бъде открито такова.

§ 4 Прекратяване на договора

1. Договорът се прекратява,
a. след като въздушният превозвач изплати изцяло паричното обезщетение на Claim Flights GmbH или на негов адвокат и то бъде впоследствие преведено на клиента след приспадане на таксите или

б. когато Claim Flights GmbH е взело решение въз основа на § 3 (2) от настоящите Общи условия да не приеме за обработване случая и уведоми клиента или

в. в случай че клиентът упражни правото си на отказ от договора (вижте § 7 от настоящите Общи условия).

Правото на всяка от страните да прекрати договора при наличие на важна причина остава незасегнато. В този случай се прилага чл. 314 от Германския граждански кодекс (BGB). Важна причина може да бъде случай, при който клиентът не предоставя информация своевременно, информацията не е достоверна или е предоставил невярна информация, необходима за събиране на вземането (вижте § 5 (б) и § 4 от настоящите Общи условия).

2. С изплащане на частта от обезщетението, полагаема на клиента и посочена на уебсайта, всички услуги на Claim Flights GmbH се считат за извършени. Клиентът не разполага с други претенции.

3. Claim Flights GmbH не носи отговорност за обезщетения, пропуснати ползи или други подобни, включително, но не само за искове, погасени по давност, в случай че клиентът е бил информиран, че последващото обработване на случая не се препоръчва, или договорът е бил прекратен.

4. Клиентът се съгласява, че само Claim Flights GmbH има право да вземе решение, дали да приеме предложение за споразумение от авиокомпанията. Claim Flights GmbH има право да откаже предложение за споразумение.

§5 Задължения на страните

a) Поемане на разходи от Claim Flights GmbH

Ако адвокат е завел иск за предявяване на вземането по съдебен ред и съдебното производство завърши неуспешно, Claim Flights GmbH поема всички възникнали разходи.

В случай на иск, подаден от адвокат, упълномощен от Claim Flights, за клиента не възникват никакви разходи, тъй като Claim Flights работи на принципа „Без успех, няма такса”.

Ако съдебното производство бъде спечелено или бъде постигнато споразумение между авиокомпанията и Claim Flights GmbH, Claim Flights GmbH поема всички разходи, които не се поемат от авиокомпанията.

б) Предоставяне на документи от клиента

1. С цел успешно предявяване на претенцията за обезщетение, Claim Flights GmbH се нуждае от договор за прехвърляне на вземане. Документът може да бъде изпратен по имейл, по пощата или онлайн до Claim Flights GmbH.

След като получи договора за прехвърляне на вземане, Claim Flights GmbH изпраща незабавно искане за обезщетение до авиокомпанията и извършва всякаква последваща кореспонденция.

2. Ако бъде ангажиран адвокат, клиентът се съгласява, Claim Flights GmbH да предостави на адвоката достъп до цялата налична и разполагаема информация.

Адвокатът има право да използва документите, данните и информацията, предоставени от Claim Flights GmbH, с цел да предяви вземането. Документи, данни и информация не се предоставят на трети лица.

3. Клиентът е съгласен да предоставя допълнителни документи по искане на Claim Flights GmbH при необходимост в рамките на производството; това е приложимо особено при последващо представяне на саморъчно подписано пълномощно.

При поискване, клиентът следва също да предоставя писмено допълнителна информация относно закъснението или отмяната на полет или отказа на достъп на борда с цел доказване на обстоятелства в рамките на правен спор. Клиентът гарантира, че е предоставил пълна и достоверна информация.

4. Claim Flights GmbH има право незабавно да прекрати договора, ако клиентът не предостави необходимите данни по повод иска за обезщетение или предоставената информация е недостоверна или невярна.

Ако договорът бъде прекратен на основание настоящия раздел, клиентът няма право на плащане или обезщетение.

§ 6 Фактуриране и плащане

1. Claim Flights GmbH функционира на принципа „Без успех, няма такса”. Той важи за § 5 a) от настоящите Общи условия.

2. Таксата за иска за обезщетение, която e Claim Flights GmbH начислява в случай на победа, е показана на уебсайта: тя обикновено възлиза на 20,75% от полагаемото обезщетение съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) 261/2004, плюс 19% ДДС (20% ДДС за Великобритания или друга ДДС ставка в зависимост от държавата). Таксата може да бъде намалена в резултат на отстъпки или ваучери в определени случаи.

3. Claim Flights GmbH обработва искове за обезщетение безплатно. Ако Claim Flights GmbH успешно обработи иск за обезщетение, Claim Flights GmbH превежда договорената част от обезщетението на клиента. Допустимо е приспадане на приложимите такси съгласно ценовата калкулация, посочена в рамките на процеса по въвеждане на иск на уебсайта ни.

4. Пълната сума се изплаща само на лицето, което е подписало договора за прехвърляне на вземане.

5. Клиентът е длъжен да плати всички разходи, които могат да възникнат във връзка с изплащане на обезщетението за полет.

6. С изплащането на договорената част от обезщетението на клиента всички претенции срещу Claim Flights GmbH се считат за удовлетворени.

7. Обезщетението за полет се изплащане на клиенти от ЕС чрез SEPA банков превод без начисляване на допълнителни такси. За клиентите извън ЕС се начислява такса за международен превод в размер на общо 20 евро, която важи за преводи на суми, включително дигитални преводи.

8. Ако клиентът предостави грешна банкова сметка или друга невярна информация, се начислява обща такса, както и други разходи, които могат да възникнат.

9. Claim Flights GmbH не изплаща на клиента начислени лихви за периода от постъпване до изплащане на сумите. Claim Flights GmbH има правото да задържи изплатени лихви от страна на авиокомпаниите.

10. Claim Flights GmbH не носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид и размер, които могат да възникнат поради неизвършено или забавено плащане към клиента поради обстоятелства, които са извън контрола на Claim Flights GmbH.

Те включват по-конкретно стачки, блокиране, трудови спорове, природни бедствия, война, размирици, граждански безредици, злонамерено повреждане на собственост, инцидент, повреждане на инсталации или машини, пожар, наводнения, бури и изисквания според правителствени разпоредби.

§7 Право на отказ

Ако сте потребител по смисъла на чл. 13 от Германския граждански кодекс (BGB), т.е. физическо лице, което сключва сделка за цели, които не са свързани с неговата търговска или професионална дейност, имате законното право на отказ, както следва:
Условия
Право на отказ
Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ е 14 дни и започва да тече от датата на сключване на договора.

За да упражните правото си на отказ, следва да се свържете с нас:
Claim Flights GmbH
Пощенски адрес:
Claim Flights GmbH
Postbox 35 D-78263 Buesingen Germany
info(at)ClaimFlights.de

Следва да заявите изрично желанието си (напр. уведомление, изпратено по поща, факс или имейл, като посочите номера на Вашия случай) да се откажете от този договор.

С цел спазване на срока за отказ е достатъчно да изпратите съобщението за упражняване на правото на отказ преди изтичане на срока за отказ.

Може да използвате следната бланка за отказ.

Ако искате да се откажете от договора, моля, попълнете следната бланка и я изпратете по пощата или по имейл на адреса, посочен по-горе.
Отказ:

– С настоящото Ви уведомявам/е, че се отказвам/е (*) от сключения от мен/нас (*) договор за извършване на следните услуги:
– Поръчани на (дата)
– Име на потребителя (потребителите)
– Адрес на потребителя (потребителите)
– Подпис на потребителя (потребителите) (само при уведомление на хартиен носител)
– Дата

Последствия от отказ от договора

Ако се откажете от този договор, насрещните престации се възстановяват.

Ако предоставянето на услугата е започнало в рамките на периода за отказ, ще трябва да ни
платите приемлива сума, пропорционална на услугите, извършени до датата, на която сте ни уведомили за упражняване на правото на отказ от този договор, сравнена с общата сума за услугите по договора.

Специални разпоредби

Правото Ви на отказ се погасява преждевременно, ако изцяло сме извършили услугата и сме започнали извършването й само след Вашето изрично съгласие и след като сте потвърдили преди извършването на услугата, че сте информирани, че ще загубите правото си на отказ при цялостното изпълнение на договора от наша страна.

§8 Защита на лични данни

Claim Flights GmbH използва Вашите данни само за целите на изпълнение на договорното отношение с клиента. Политиката за защита на личните данни на Claim Flights GmbH е в съответствие с федералния Закон за защита на личните данни (BDSG) и Закона за телемедия (TMG).

Информация относно събирането, обработването и ползването на личните данни на клиента може да бъде намерена в Политиката за защита на личните данни.

§9 Гаранция; Отговорност

1. Отговорността на Claim Flights GmbH по отношение на клиента е ограничена винаги до размера на иска за обезщетение, подаден от клиента.

2. Claim Flights GmbH не носи отговорност за точността или пълнотата на данните и информацията, предоставени от клиента. Освен това, в случай на недостатъци на услуги, извършвани от Claim Flights GmbH, важи гаранцията по закон.

3. Искове за вреди, произтичащи от нарушение на задълженията или непозволено увреждане, срещу Claim Flights GmbH, както и срещу негови агенти и асистенти са изключени.

§10 Заключителни разпоредби

1. Всички спорове, породени въз основа на договорното отношение между страните, ще се разрешават от компетентния съд в гр. Бон, Германия, доколкото това е разрешено по закон. В случай на спор е приложимо немското законодателство, което обичайно се прилага между немски страни в рамките на съдебно производство в Германия.
2. Claim Flights GmbH има право да променя настоящите Общи условия и ценова листа по всяко време и без уведомление, както и да въвежда допълнителни условия.

3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е нищожна, незаконна или недействителна, то това не засяга действителността на останалите разпоредби.

4. Правата и задълженията въз основа на искове за обезщетение, прехвърлени на Claim Flights GmbH, могат да бъдат прехвърлени от Claim Flights GmbH изцяло или частично, без ограничение, на трети страни.

5. Немската версия на настоящите Общи условия е обвързваща при всякакви спорове. Всички чуждоезички версии имат само информативен характер

Правни бележки
Без гаранция

Claim Flights GmbH се стреми да поддържа точна и пълна информация на този уебсайт. Въпреки това Claim Flights GmbH не гарантира пълнотата и/или точността на тази информация. Claim Flights GmbH не гарантира, че този уебсайт ще бъде на разположение без прекъсване и/или забавяне.

Информация за трети лица, продукти и услуги

Ако Claim Flights GmbH предлага линкове към уебсайтове на трети страни, това не означава, че Claim Flights GmbH препоръчва продуктите или услугите, предлагани на или чрез тези уебсайтове. Използването на подобни линкове е на Ваш собствен риск.

Claim Flights GmbH не носи отговорност за съдържанието, употребата или достъпността на тези уебсайтове. Точността, надеждността и пълнотата на информацията, публикувана на тези уебсайтове, не е проверена от Claim Flights GmbH.

Права върху интелектуалната собственост

Правата върху интелектуалната собственост и всички други права върху този уебсайт и информацията, съдържаща се на този уебсайт, по-специално (търговски) наименования, материали, текстове, логота, снимки, чертежи, търговски марки и други знаци, принадлежат на Claim Flights GmbH.

Предоставянето на информация на този уебсайт не съдържа лиценз за възпроизвеждане и/или разпространение на тази информация. Не се разрешава възпроизвеждането и/или разпространението на тази информация без предварителното писмено съгласие на Claim Flights GmbH или на засегнатите трети лица, титуляри на правото.

Какво казват клиентите за нас?

Изберете как да претендирате за обезщетение

Лого Адвокат

Адвокат

Q
Такса от 30€ до 520€ + съдебни такси от 30€ до 385€
Q
Рискувате да загубите пари, ако загубите случая
Q
Влагате часове от личното си време
Q
Неизвестен резултат
Лого CF

Claim Flights

R
Допълнителни база данни и правни доказателства
R
Отнема само 2 минути от времето Ви
R
Плащате такса само ако победим
R
Експерти с висок процент на успех
Лого потребител

Опитвате сами

Q
Много авиокомпании игнорират исковете на пътниците
Q
Случаят все пак може да приключи в съда
Q
Инвестирате часове от времето си
Q
Ниски разходи

Предоставяме помощ на много езици - Claim Flights международни уебсайтове